Phần mềm đánh giá cải cách hành chính

Mô tả phần mềm

Phần mềm “Đánh giá chỉ số Cải cách hành chính câp tỉnh” nhằm hỗ trợ cho các cán bộ quản lý các cấp trong việc xây dựng bộ chỉ số đánh giá CCHC và việc thu thập kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính của các xã/phường/thị trấn, các quận/huyện/thành phố, các sở/ban/ngành trên địa bàn tỉnh.

Phần mềm được xây dựng trên nền tảng webbase, cài đặt tại hệ thống máy chủ của UBND Tỉnh (hoặc sở nội vụ). Phần mềm sẽ được hosting ra ngoài internet hoặc chạy trên đường truyền nội bộ của Tỉnh, cho phép các đơn vị trực thuộc sử dụng phần mềm có thể truy cập vào hệ thống.

Mỗi đơn vị sử dụng phần mềm các xã/phường/ quận/huyện/ sở/ngành sẽ có tài khoản để truy cập vào hệ thống để cập nhật chỉ số đánh giá đối với các chỉ số tự đánh giá, theo bộ chỉ số đánh giá được ban hành.

Các đơn vị quản lý: UBND huyện, Sở nội vụ, UBND tỉnh được cấp tài khoản để xây dựng bộ chỉ số đánh giá, cập nhật các chỉ số đánh giá qua phương pháp điều tra xã hội học.

Hội đồng thẩm định từng cấp được cấp tài khoản để cập nhật chỉ số đánh giá sau thẩm định.

Phạm vi hệ thống

Phạm vi thông tin quản lý

- Xây dựng bộ chỉ số đánh giá cải cách hành chính đối với cấp: xã/phường, quận/huyện, sở/ban/ngành.

- Cập nhật kết quả đánh giá chỉ số CCHC hàng năm tại các cấp: xã/phường, quận/huyện, sở/ban/ngành.

- Cập nhật kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định về việc đánh giá chỉ số CCHC hàng năm tại các cấp: xã/phường, quận/huyện, sở/ban/ngành.

- Công bố kết quả (báo cáo) đánh giá chỉ số CCHC hàng năm

Danh sách nhóm các đối tượng sử dụng hệ thống

Nhóm người sử dụng là cán bộ cập nhật chỉ số CCHC các cấp

- Cán bộ cấp xã/phường

- Cán bộ cấp huyện

- Cán bộ cấp sở/ngành

Nhóm người sử dụng là cán bộ quản lý

- Cán bộ quản lý cấp huyện

- Cán bộ quản lý cấp sở (Sở nội vụ)

Nhóm người dùng thuộc Hội đồng thẩm định

- Thư ký hội đồng thẩm định

- Thành viên hội đồng thẩm định

Mô hình tổng thể các chức năng của hệ thống

Phân hệ Quản lý chung: Quản trị cấu hình hệ thống, quản lý tài khoản & phân quyền người dùng.

Phân hệ Quản lý danh mục: Cập nhật các danh mục hệ thống: Danh mục đơn vị, danh mục chỉ tiêu...

Phân hệ thu thập kết quả đánh giá: Cho phép cập nhật các kết quả đánh giá chỉ số CCHC.

Phân hệ quản lý bộ chỉ số đánh giá: Cho phép quản lý, tạo các bộ chỉ số đánh giá đối với từng cấp. Công bố bộ chỉ số đánh giá từng năm.

Phân hệ Báo cáo: Cho phép xem các báo cáo, thống kê liên quan kết quả đánh giá chỉ số CCHC các cấp theo các năm.

Chức năng đối với phần mềm

Phân hệ quản trị hệ thống

       1.Quản lý các phân hệ, modul trong hệ thống

       2. Quản lý danh mục người sử dụng

       3. Quản lý phân quyền người sử dụng

       4. Quản lý các thông báo, nhắc việc

       5. Quản lý đăng nhập/ đăng xuất

       6. Quản lý Log

Quản lý danh mục chung

      1. Danh mục phân loại đơn vị

      2. Quản lý danh mục đơn vị

      3. Quản lý CSDL chỉ số đánh giá

Quản lý đánh giá chỉ số CCHC

      1. Công bố chỉ số đánh giá

      2. Thu thập chỉ số đánh giá

      3. Điều phối kết quả tự đánh giá

      4. Thẩm định kết quả

 

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Điện thoại :
0919 686 121
Email :
[email protected]