Cổng thông tin Khối nhà nước

Mô tả kiến trúc hệ thống

Kiến trúc nền hệ thống

 

Kiến trúc trang thông tin điện tử

   1. Quản lý biên tập và xuất bản tin tức

   2. Quản lý vòng đời tin bài

      - Nhóm chức năng biên tập tin bài

      - Nhóm chức năng soát lỗi tin bài

      - Nhóm chức năng xuất bản tin bài

   3. Quản lý đa ngữ

   4. Quản lý tài nguyên hệ thống

   5. Quản lý thông báo nội bộ

   6. Quản lý chủ đề và các nhóm tin con

   7. Quản lý hiển thị tin bài

   8. Quản lý thăm dò

   9. Quản lý Banner

   10. Quản lý phản hồi

   11. Quản lý tìm kiếm toàn văn bản

   12. Quản lý tiện ích

   13. Quản trị Weblink

   14. Quản lý RSS

   15. Nhóm chức năng tra cứu dữ liệu

   16. Báo cáo thống kê

   17. Quản lý người sử dụng, nhóm người sử dụng

   18. Gói chức năng Quản trị Tài khoản

      - Quản lý phân quyền

      - Giám sát người dùng

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Điện thoại :
0919 686 121
Email :
[email protected]