Phần mềm quản lý nhà khách

Giới thiệu phần mềm

Phần mềm quản lý thông tin của nhà khách nhà nghỉ thuộc văn phòng TW Đảng đáp ứng yêu cầu quản lý thông tin phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của nhà khách nhà nghỉ trực thuộc Văn phòng Trung ương.

Cho phép cập nhật, lưu giữ, sao lưu, bảo vệ, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu về khách hàng, hạ tầng, dịch vụ, tài chính của nhà khách.

Các chức năng chính của phần mềm

   1.Chức năng Quản lý đặt phòng

   2. Chức năng Quản lý check in (nhận phòng)

   3.Chức năng Quản lý dịch vụ

   4. Chức năng Quản lý check out (trả phòng)

   5. Chức năng Quản lý tài nguyên

   6. Chức năng Quản lý danh mục

      - Danh mục phòng

      - Danh mục dịch vụ

      - Danh mục tiện nghi

      - Danh mục nhân viện (Cán bộ sử dụng)

      - Danh mục quốc gia

      - Danh mục biểu mẫu, báo cáo

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Điện thoại :
0919 686 121
Email :
[email protected]